SUPORT EQUIP DE SERVEIS, S.L.

Març 2023

APARTATS DEL BUTLLETÍ

Ayuda
x

Ayuda a la busqueda de artículos

La búsqueda se realizará sobre los artículos que pertenezcan a las publicaciones del producto seleccionado.

Si introducimos más de una palabra, el resultado de la búsqueda será todos los artículos que contengan al menos una de las palabras.

Si introducimos varias palabras entre comillas, el resultado de la búsqueda será todo artículo en el que aparezca exactamente la frase escrita en el buscador.

Ejemplo: "Obligaciones del empresario"

ABRIL 2023

DES DEL 11 D’ABRIL FINS AL 30 DE JUNY

RENDA I PATRIMONI

• Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2022 i Patrimoni 2022.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació al compte, fins al 27 de juny.

FINS AL 20

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos als comptes

• Març 2023. Grans empreses... 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216 i 230

• Primer trimestre 2023... 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 i 216

Pagaments fraccionats Renda

• Primer trimestre 2023:

— Estimació directa... 130

— Estimació objectiva... 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents no residents

• Exercici en curs:

— Règim general... 202

— Règim de consolidació fiscal (grups fiscals)... 222

IVA

• Març 2023. Primer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries... 349

• Primer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica... 309

• Primer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions... 380

• Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència... 308

• Reintegrament de compensacions al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca... 341

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

• Març 2023. Grans empreses / Primer trimestre 2023... 560

• Any 2022. Autoliquidació anual&... 560

IMPOST SOBRE TRANSACCIONS FINANCERES

• Març 2023... 604

FINS AL 30

IVA

• Març 2023. Finestra única. Règim d’importació... 369

• Primer trimestre 2023. Finestra única. Règims exterior i de la Unió... 369

MAIG 2023

FINS AL 2

IVA

• Març 2023. Autoliquidació... 303

• Març 2023. Grup d’entitats, model individual... 322

• Març 2023. Grup d’entitats, model agregat... 353

• Març 2023. Operacions assimilades a les importacions... 380

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

• Primer trimestre del 2023. Comptes i operacions dels quals els titulars no hagin facilitat el NIF a les entitats de crèdit... 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS

• Primer trimestre 2023... 179

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

• Primer trimestre 2023... 235

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

• Primer trimestre 2023... 490

DES DEL 5 DE MAIG FINS AL 30 DE JUNY

RENDA

• Presentació per telèfon de les declaració de Renda 2022.

FINS AL 22

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos als comptes

• Abril 2023. Grans empreses... 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216 i 230

IVA

• Abril 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries... 349

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

• Abril 2023. Grans empreses... 560

IMPOST SOBRE TRANSACCIONS FINANCERES

• Abril 2023... 604

FINS AL 30

IVA

• Abril 2023. Autoliquidació... 303

• Abril 2023. Grup d’entitats, model individual... 322

• Abril 2023. Grup d’entitats, model agregat... 353

• Abril 2023. Operacions assimilades a les importacions... 380

FINS AL 31

IVA

• Abril 2023. Finestra única. Règim d’importació... 369

JUNY 2023

DES DE L’1 DE JUNY FINS AL 30 DE JUNY

RENDA

• Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració anual de Renda 2022.

FINS AL 20

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos als comptes

• Maig 2023. Grans empreses... 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216 i 230

IVA

• Maig 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries... 349

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

• Maig 2023. Grans empreses... 560

IMPOST SOBRE TRANSACCIONS FINANCERES

• Maig 2023... 604

FINS AL 27

RENDA I PATRIMONI

• Declaració anual Renda i Patrimoni 2022 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte... D-100 i D-714

FINS AL 30

RENDA I PATRIMONI

• Declaració anual Renda i Patrimoni 2022 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini... D-100 i D-714

• Règim especial de tributació per l’Impost de la Renda de No Residents per a treballadors desplaçats 2022... 151

IVA

• Maig 2023. Autoliquidació... 303

• Maig 2023. Grup d’entitats, model individual... 322

• Maig 2023. Grup d’entitats, model agregat... 353

• Maig 2023. Finestra única. Règim d’importació... 369

• Maig 2023. Operacions assimilades a les importacions... 380

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL REF DE CANÀRIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IRPF O DE L’IRNR SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

• Any 2022... 282