SUPORT EQUIP DE SERVEIS, S.L.

Març 2023

APARTATS DEL BUTLLETÍ

Ayuda
x

Ayuda a la busqueda de artículos

La búsqueda se realizará sobre los artículos que pertenezcan a las publicaciones del producto seleccionado.

Si introducimos más de una palabra, el resultado de la búsqueda será todos los artículos que contengan al menos una de las palabras.

Si introducimos varias palabras entre comillas, el resultado de la búsqueda será todo artículo en el que aparezca exactamente la frase escrita en el buscador.

Ejemplo: "Obligaciones del empresario"

Al llarg d’aquest 2023 s’aplicaran nombroses novetats fiscals que han estat aprovades per la LPGE 2023 i per altres normes tributàries. La vespra de Nadal, el BOE va publicar la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2023. Dos dies abans, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. Es parlarà d’aquestes dues normes en aquest butlletí de l’assessor del mes de març.

En l’article fiscal, Novetats fiscals aplicables el 2023, recollim els canvis més destacats en l’àmbit de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre el valor afegit i de l’impost de societats, així com alguns canvis que afecten els procediments tributaris. A més, fem un repàs dels nous impostos sobre el plàstic, sobre els residus i els gravàmens temporals energètics, sobre les entitats de crèdit i sobre les grans fortunes.

La matèria laboral també ve carregada de moltes novetats aquest primer trimestre de l’any. N’és un exemple que, a partir del pròxim 1 d’abril, els treballadors ja no estaran obligats a lliurar la baixa mèdica a l’empresa. L’objectiu fonamental és evitar a les persones treballadores els tràmits burocràtics obligatoris, que poden resultar onerosos i provocar incidències. A més, el Reial decret llei 1/2023 anunciava nous incentius a la contractació laboral que, amb caràcter general, entraran en vigor l’1 de setembre del 2023, tret d’alguns punts concrets, que van entrar en vigor el mes de gener passat, i uns altres que entraran en vigor a l’abril i al juliol. El títol d’aquest article és Els treballadors, sense obligació de lliurar la baixa mèdica a l’empresa.

Factures i pagaments que s’han d’incloure a la pàgina web de les empreses és el títol de la matèria mercantil. La llei “crea i creix”, que pretén impulsar la generació i el desenvolupament de l’activitat empresarial, arriba amb nous requeriments de transparència. En aquest cas, parlarem dels requeriments vinculats a l’ajornament de pagaments a proveïdors que cal incloure en la memòria i a la pàgina web de les empreses.

Per últim, la matèria comptable ens explica Informe sobre l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica, perquè la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents ha ampliat la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2021, per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d’informació relativa a l’impost de societats per part de determinades empreses i sucursals.

Aquesta publicació no acceptarà responsabilitats per les pèrdues que pugui ocasionar a qualsevol persona natural o jurídica que actuï o deixi d’actuar com a resultat de les informacions contingudes en el butlletí.